Altervita - Praktijk voor Neuropsychologie

 

Werkwijze

Een behandeling bestaat uit een intakefase en een behandelfase. Een intake bestaat uit een of twee gesprekken. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Met uw akkoord wordt de behandeling daarna gestart. De werkwijze wordt hieronder verder toegelicht.


Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het contactformulier of door te mailen of te bellen. Er wordt dan een afspraak voor een intakegesprek met u gemaakt.

Bij het maken van deze eerste afspraak ontvangt u meer informatie over de verdere aanmeldingsprocedure.


Intakegesprek

Bij het intakegesprek vertelt u wat uw probleem is en wat u graag wilt bereiken met de behandeling. Tijdens het gesprek komen ook praktische zaken, zoals kosten, vergoeding, etc. aan de orde. Aan het eind van het gesprek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Soms is een extra intakegesprek nodig.

Het kan zijn dat na de intake blijkt dat u niet aan het goede adres bent voor uw hulpvraag. In dat geval wordt met u overlegd over een passend alternatief.


Onderzoek

Uw klacht kan via kort aanvullend onderzoek verder in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld door een korte test of een vragenlijst.

U kan ook gevraagd worden om uw klachten een afgebakende periode bij te houden op een registratieformulier.

Daarnaast kan met uw toestemming medische gegevens of gegevens van eerdere psychologische behandelingen worden opgevraagd.


Behandeling

Binnen de praktijk wordt gewerkt met bewezen effectieve methoden (evidence-based) en volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ.

Therapievormen zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en Acceptance & Commitment Therapie.

In het behandelplan worden de klachten of problemen omschreven, het behandeldoel en de werkwijze om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen. Er zal globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is. De behandeling wordt in overleg met u afgestemd op uw vraag en voorkeuren. U krijgt een behandeling op maat.

De behandelgesprekken duren in principe 45 minuten. De sessies worden in overleg met u wekelijks, tweewekelijks of met een lagere frequentie afgesproken. Vaak wordt afgesproken te starten met wekelijkse contacten. Afhankelijk van de mate van klachtafname kan besloten worden de frequentie gaandeweg te verlagen.

Om de behandeling zo helpend en efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt u gevraagd om tussentijds opdrachten of oefeningen uit te voeren of iets te lezen. Gedragsverandering vindt immers niet in de spreekkamer plaats, maar daarbuiten. De gesprekken worden vooral benut om uw vorderingen te bespreken.


Annulering

Afspraken kunnen maximaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Zonder afmelding (no show) ontvangt u een factuur voor de gereserveerde tijd. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw verzekeraar.


Vertrouwelijkheid

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. De praktijk houdt zich aan de geldende regels rondom vertrouwelijkheid en geheimhouding.


Klachtregeling

Uiteraard streeft de praktijk naar goed werk. Desondanks kan het anders lopen dan u had gehoopt. De praktijk gaat er vanuit dat u dit bespreekt en er gezamenlijk naar een oplossing toegewerkt wordt.

Binnen psychologiepraktijk Altervita wordt gewerkt volgens de wetten, beroepscodes en richtlijnen van:

  • Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (wet BIG)
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

De praktijk is daarnaast aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Bent u na bespreking van uw klacht ontevreden en besluit u uw klacht formeel in te dienen, kunt u dat doen door een klachtformulier in te dienen via het NIP bij Klacht&Company. Meer informatie over de procedure vindt u hier.