Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

*** DE PRAKTIJK HEEFT EEN AANMELDINGSSTOP ***

Werkwijze

Zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling. Binnen de praktijk wordt gewerkt met bewezen effectieve methoden (evidence-based) en volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ.

Gebruikte behandelmethodieken zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en Acceptance & Commitment Therapy. De behandeling wordt in overleg met u afgestemd op uw vraag en voorkeuren. U krijgt een behandeling op maat.


Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het contactformulier of door te mailen of te bellen. Er wordt dan een afspraak voor een intakegesprek met u gemaakt.

Bij het maken van deze eerste afspraak ontvangt u meer informatie over de verdere aanmeldingsprocedure.


Intakegesprek

In het eerste gesprek vertelt u wat uw probleem is en wat u graag wilt bereiken met de behandeling. Tijdens het gesprek komen ook praktische zaken, zoals kosten, vergoeding, etc. aan de orde. Aan het eind van het gesprek wordt in overleg met u besloten om al dan niet verder te gaan binnen de praktijk. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Soms is een extra intakegesprek nodig.


Onderzoek

Uw klacht wordt via aanvullend onderzoek verder in beeld gebracht.

U wordt altijd gevraagd minimaal tweemaal een zogenaamde ROM-meting te doen, éénmaal aan het begin en éénmaal aan het eind van de behandeling. ROM betekent Routine Outcome Measurement. Deze meting is bedoeld om in combinatie met de gespreksevaluaties het effect van de behandeling zichtbaar te maken. U krijgt per mail een vragenlijst toegezonden die u via een inlogcode op een beveiligde website kunt bereiken.

U kunt ook gevraagd worden om uw klachten een afgebakende periode bij te houden op een registratieformulier. Soms krijgt u aanvullende vragenlijsten verstrekt.

Daarnaast kan met uw toestemming om medische gegevens of gegevens van eerdere psychologische behandelingen worden opgevraagd.


Behandeling

Na het intakegesprek wordt in onderling overleg een behandelplan opgesteld. In het behandelplan worden de klachten of problemen omschreven, het behandeldoel en de werkwijze om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen. Er zal globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

De behandelgesprekken duren 45 minuten. De sessies worden in overleg met u wekelijks, tweewekelijks of met langere tussentijdse frequentie afgesproken. Vaak wordt afgesproken te starten met wekelijkse contacten. Afhankelijk van de mate van klachtafname kan besloten worden de frequentie gaandeweg te verlagen.

Om de behandeling zo helpend en efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt u gevraagd om tussentijds opdrachten of oefeningen uit te voeren of iets te lezen. Gedragsverandering vindt immers niet in de spreekkamer plaats, maar daarbuiten. De gesprekken worden vooral benut om uw vorderingen te bespreken.


Annulering

Afspraken kunnen maximaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Zonder afmelding (no show) ontvangt u een factuur à 95 euro voor de gereserveerde tijd.


Vertrouwelijkheid

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. De praktijk houdt zich aan de geldende regels rondom vertrouwelijkheid en geheimhouding.


Klachtregeling

Uiteraard streeft de praktijk naar goed werk. Desondanks kan het anders lopen dan u had gehoopt. De praktijk gaat er vanuit dat u dit bespreekt en er gezamenlijk naar een oplossing toegewerkt wordt.

Binnen psychologiepraktijk Altervita wordt gewerkt volgens de wetten, beroepscodes en richtlijnen van:

  • Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (wet BIG)
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

De praktijk is daarnaast aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Bent u na bespreking van uw klacht ontevreden en besluit u uw klacht formeel in te dienen, kunt u dat doen via Klacht&Company. Meer informatie over de procedure vindt u hier.