Altervita - Praktijk voor Neuropsychologie

 

Kosten


Vergoeding basispakket zorgverzekering

De praktijk heeft de contractering met zorgverzekeraars, facturatie en declaratie uitbesteed aan Stichting 1nP.  Uw zorg wordt daardoor vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u altijd een verwijsbrief naar de GGZ nodig. Deze kunt u aan uw huisarts vragen. Ook een revalidatiearts, een POH-ggz of een Verpleegkundig Specialist mogen doorverwijzen. Daarnaast moet er sprake zijn van een vastgestelde, of nog vast te stellen DSM-V diagnose.

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd binnen de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatie Model. Het onderscheid tussen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ is komen te vervallen. Vanwege een overgangsperiode wordt u geadviseerd naar een verwijzing voor de Basis GGZ (BGGZ) te vragen.

Let op! Als uw behandeling is gestart in 2023 en doorloopt in 2024, zal vanaf 1 januari 2024 eveneens eerst uw eigen risico voor 2024 worden aangesproken. Daarna worden de afspraken in 2024 weer vergoed.

Voor meer informatie over het Zorgprestatie Model klik hier.


Tarieven onvergoede zorg of zelfbetalers 2023

Indien blijkt dat uw zorg niet tot het basispakket behoort, wordt het tarief "Niet-basispakketzorg consult" in rekening gebracht (€124,16 per consult).

Beschikt u niet over een verwijsbrief of wenst u de behandeling zelf te betalen? Dan gelden de volgende tarieven:

Intake             €173,40 (60 minuten)

Behandeling  €128,40 (45 minuten)

Kortere sessies worden in onderling overleg vooraf besproken en conform geldende tarieven in rekening gebracht. Voor gemaakte afspraken wordt altijd de gereserveerde tijd gefactureerd ("planning = realisatie"). Vindt er uitloop plaats en duurt de afspraak dus langer, dan wordt deze uitlooptijd eveneens per extra kwartier gefactureerd.


Tarieven onvergoede zorg of zelfbetalers 2024

Tarief "Niet-basispakketzorg consult" €132,24 per consult

Intake zelfbetaler             €183,44 (60 minuten)

Behandeling zelfbetaler  €135,89 (45 minuten)

Of naar rato van het aantal minuten volgens de Tariefbeschikking NZa Geestelijke gezondheidszorg 2024


No show

U kunt een afspraak maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien u een afspraak niet tijdig annuleert ontvangt u een factuur voor de gereserveerde tijd. De kosten voor een no show zijn in 2024 €80,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.


Disclaimer: informatie over het Zorgprestatie Model inclusief tarieven is summier en nog aan verandering onderhevig. Aan de inhoud van bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.